↓ Skip to main content

A 36-week multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, phase 3 clinical trial of sodium oligomannate for mild-to-moderate Alzheimer’s dementia

Overview of attention for article published in Alzheimer's Research & Therapy, March 2021
Altmetric Badge

About this Attention Score

  • In the top 25% of all research outputs scored by Altmetric
  • High Attention Score compared to outputs of the same age (87th percentile)

Mentioned by

news
1 news outlet
blogs
1 blog
twitter
5 tweeters
reddit
1 Redditor

Citations

dimensions_citation
49 Dimensions

Readers on

mendeley
76 Mendeley
You are seeing a free-to-access but limited selection of the activity Altmetric has collected about this research output. Click here to find out more.
Title
A 36-week multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, phase 3 clinical trial of sodium oligomannate for mild-to-moderate Alzheimer’s dementia
Published in
Alzheimer's Research & Therapy, March 2021
DOI 10.1186/s13195-021-00795-7
Pubmed ID
Authors

Shifu Xiao, Piu Chan, Tao Wang, Zhen Hong, Shuzhen Wang, Weihong Kuang, Jincai He, Xiaoping Pan, Yuying Zhou, Yong Ji, Luning Wang, Yan Cheng, Ying Peng, Qinyong Ye, Xiaoping Wang, Yuncheng Wu, Qiumin Qu, Shengdi Chen, Shuhua Li, Wei Chen, Jun Xu, Dantao Peng, Zhongxin Zhao, Yansheng Li, Junjian Zhang, Yifeng Du, Weixian Chen, Dongsheng Fan, Yong Yan, Xiaowei Liu, Wei Zhang, Benyan Luo, Wenyuan Wu, Lu Shen, Chunfeng Liu, Peixian Mao, Qiumei Wang, Qianhua Zhao, Qihao Guo, Yongtao Zhou, Yi Li, Lijun Jiang, Wenwei Ren, Yingjun Ouyang, Yan Wang, Shuai Liu, Jianjun Jia, Nan Zhang, Zhonglin Liu, Raoli He, Tingyi Feng, Wenhui Lu, Huidong Tang, Ping Gao, Yingchun Zhang, Lanlan Chen, Lei Wang, You Yin, Qun Xu, Jinsong Xiao, Lin Cong, Xi Cheng, Hui Zhang, Dan Gao, Minghua Xia, Tenghong Lian, Guoping Peng, Xu Zhang, Bin Jiao, Hua Hu, Xueyan Chen, Yihui Guan, Ruixue Cui, Qiu Huang, Xianliang Xin, Hongjian Chen, Yu Ding, Jing Zhang, Teng Feng, Marc Cantillon, Kewei Chen, Jeffrey L. Cummings, Jian Ding, Meiyu Geng, Zhenxin Zhang

Twitter Demographics

The data shown below were collected from the profiles of 5 tweeters who shared this research output. Click here to find out more about how the information was compiled.

Mendeley readers

The data shown below were compiled from readership statistics for 76 Mendeley readers of this research output. Click here to see the associated Mendeley record.

Geographical breakdown

Country Count As %
Unknown 76 100%

Demographic breakdown

Readers by professional status Count As %
Researcher 12 16%
Student > Ph. D. Student 10 13%
Student > Bachelor 8 11%
Other 6 8%
Student > Master 5 7%
Other 12 16%
Unknown 23 30%
Readers by discipline Count As %
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 10 13%
Medicine and Dentistry 9 12%
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science 9 12%
Neuroscience 5 7%
Chemistry 5 7%
Other 10 13%
Unknown 28 37%

Attention Score in Context

This research output has an Altmetric Attention Score of 18. This is our high-level measure of the quality and quantity of online attention that it has received. This Attention Score, as well as the ranking and number of research outputs shown below, was calculated when the research output was last mentioned on 20 May 2022.
All research outputs
#1,645,910
of 21,829,456 outputs
Outputs from Alzheimer's Research & Therapy
#288
of 1,131 outputs
Outputs of similar age
#41,286
of 328,115 outputs
Outputs of similar age from Alzheimer's Research & Therapy
#1
of 1 outputs
Altmetric has tracked 21,829,456 research outputs across all sources so far. Compared to these this one has done particularly well and is in the 92nd percentile: it's in the top 10% of all research outputs ever tracked by Altmetric.
So far Altmetric has tracked 1,131 research outputs from this source. They typically receive a lot more attention than average, with a mean Attention Score of 23.2. This one has gotten more attention than average, scoring higher than 74% of its peers.
Older research outputs will score higher simply because they've had more time to accumulate mentions. To account for age we can compare this Altmetric Attention Score to the 328,115 tracked outputs that were published within six weeks on either side of this one in any source. This one has done well, scoring higher than 87% of its contemporaries.
We're also able to compare this research output to 1 others from the same source and published within six weeks on either side of this one. This one has scored higher than all of them